Cumhuriyet – Suçsuzluğunun ispatı

Ankara Başsavcılığı, aralarında 266 gündür tutuklı bulunan arkadaşımız Emre İper’in de bulunduğu 11 bin 480 kişinin telefonunda ByLock olmadığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı­lığı, FETÖ’nün gizli haberleş­me programı ByLock listesinde yer alan 11 bin 480 GSM numara­sının kullanıcılarının bilgi ve iradeleri dışın­da ByLock IP’lerine yön­lendirilmiş olduklarını açıkladı. İçinde namaz ve ezan saatlerini göste­ren, müzik programları­nın yer aldığı Mor Beyin adlı aplikasyonu indiren ve kullananların belirli dönemlerde ByLock ana serverlarına yönlendirildiği ve sanki ByLock kulla­nıyormuş gibi görün­düğü tespit edildi. Bu listenin sav­cılık ve mah­kemelere gön­derildiği be­lirten Anka­ra Başsavcısı Yüksel Koca­man, tutuklu olan yaklaşık bin kişinin baş­ka delil yoksa tahliye edilmesi
gerektiğini bildirdi.
Savcılığın listesin­de, 266 gündür tutuklu olan gazetemiz Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi. İper, Cumhuri­yet davasında ByLock kullanmadığını ısrarla söylemesine, bilirkişi raporuy­la ispatlamasına karşın bir türlü sesini duyuramamış ve tahliye edilmemişti.
Yargıtay tarafından FETÖ üyeliği su­çunun en önemli denli olarak kabul edilen ByLock’a ilişkin son dönemde savalıklara bazı itirazlar gelmeye baş­lamıştı. ByLock kullanmakla suçlanan bazı kişiler, ısrarla ByLock kullanma­dıklarını kaydetti. Bunun üzerine so­ruşturma başlatan Ankara Başsavcı­lığı, MİT ve BTK’ye talimat vererek, bu konuda kapsamlı çalışma yapılma­sı, konunun incelenmesi istedi. MİT ve BTK’de yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tes­pit edilen bazı GSM hatlarının, bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ ta­rafından geliştirilen Mor Beyin uygu­lama sunucularına yönlendirilmiş ol­dukları yönünde bulgulara ulaşıldı.

Tahliye bekleniyor

Savcılığın yaptığı detaylı incele­me sonucunda, bağlantı ve para­ metreleri bakımından benzer özellik­ler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edildi.

Açıklama yapan başsavalık, “Bu kul­lanıcıların, gerçek ByLock kullanıcıla­num tespitini güçleştirmek ve FETÖ/ PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulan­dırmak amacıyla, örgüt mensubu yazı­lımcılar tarafından geliştirilen uygula­malarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönün­de bulgular elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlannın soruşturma dos­yalarına yer alan diğer delilere göre soruşturma makamlarınca değerlendi­rilmesi gerekmektedir” denildi.

Teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 numara ile ilgi­li tespitlerin il Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Bölge Adliye Mahkemele­ri Cumhuriyet Başsavcılıklarına ile­tildiği ifade eden Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu kapsamda tutuk­lu olan yaklaşık bin kişinin başka bir delil olmaması halinde tahliye edil­mesi gerektiğini bildirdi.

Eski TÜBİTAK çalışanı

Başsavcılık, bu tuzağı kuran FETÖ mensuplarının tespitine yönelik so­ruşturma da başlattı. Soruşturma kap­samında, organizasyonun başmda fi­rari eski TÜBİTAK çalışanı Kemalet­tin Cengiz Erbakırcı olduğu belirlendi. Darbeden 4 gün önce Hollanda’ya ka­çan Erbakırcı’nın bizzat Mor Beyin ad­lı uygulamayı geliştirdiği öğrenildi.

Cumhuriyetin aldığı bilgiye gö­re, 11 bin 480 kişi arasında gazete­miz Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper’in de yer aldığı öğrenildi. Başsavcılık İper’in de yer aldığı listeyi İs­tanbul Başsavcılığı’na gönderdi. İper, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçe­siyle 7 Nisan’da gözaltına alınmış, 18 Nisan’da ise tutuklanmıştı. Hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla dava açı­lan İper’in davası, ana Cumhuriyet da­vası ile birleştirilmişti.

Mahkemede de ispatlandı Gazetemiz avukatlarının talebi üze­rine İper’in telefonlarını inceleyen adli bilirkişi K. Peksayar, “İper’e ait te­lefonun yedeğinde yapılan arama sonu­cunda Bylock adlı yazılımın kurulduğuna ya da kurulup kaldırıldığına dair ize rastlanmamıştır” sonucuna vardı. 2. bi­limsel uzman görüşü hazırlayan Tun­cay Beşikçi de raporunda İper’in telefo­nunda ByLock yüklü olmadığı ve hiçbir zaman da bu programı kullanmadığını bildirdi. Buna karşılık İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, kuvvetli suç şüphe­si gerekçesiyle İper’in tahliye talebini reddetmişti. Iper, 266 gündür özgür bı­rakılmayı bekliyor.

28.12.2017 Alican Uludağ / Cumhuriyet